การรุก (Attack hit) วิเคราะห์บอล

13.การรุก (Attack hit)
13.1 ลักษณะของการรุก(Characteristic of the attack hit) วิเคราะห์บอล
13.1.1 การกระทำการใด ๆ ที่ส่งลูกบอลไปยังแดนของฝ่ายตรงข้าม (ยกเว้น การเสิร์ฟ การสกัดกั้น) ถือว่าเป็นการรุก
13.1.2 การรุกจะสมบูรณ์ เมื่อลูกบอลข้ามแนวดิ่ง ของตาข่ายไปแล้ว โดยสมบูรณ์หรือเมื่อลูกบอล ถูกฝ่ายตรงข้าม
13.1.3 ผู้เล่นทุกคนจะทำการรุกที่ความสูงเท่าใดก็ได้ ถ้าการถูกลูกบอลกระทำในแดนตนเอง (ยกเว้นกติกาข้อ 13.2.4.13.2.5)
13.2 การรุกที่ผิดกติกา (faults of Attack-hit)
13.2.1 ผู้เล่นถูกลูกบอลในแดนของทีมตรงข้าม (กติกาข้อ 13.1.2)
13.2.2 ผู้เล่นตบลูกบอลออกจากสนาม(กติกาข้อ 8.4)
13.2.3 ผู้เล่นทำการรุกอย่างสมบูรณ์ ด้วยการแบมือ และใช้ปลายนิ้วกดลูกบอลหรือพาลูกบอลไป
13.2.4 ผู้เล่นทำการรุกอย่างสมบูรณ์ ด้วยการตบลูกบอลที่ทีมตรงข้ามเสิร์ฟผ่านเหนือตาข่ายมาแล้ว
13.2.5 ผู้เล่นทำการรุกอย่างสมบูรณ์ ด้วยการเล่นลูกมือบนแต่ทิศทางของลูกบอลไม่อยู่ในแนวหัวไหล่ของผู้เล่น ยกเว้นผู้เล่นพยายามเล่นให้เพื่อนร่วมทีมตบ
14 . การสกัดกั้น (Block)
14.1 การสกัดกั้น (Blocking)
14.1.1 การสกัดกั้น คือ การกระทำของผู้เล่นที่อยู่ชิดตาข่าย เพื่อป้องกันลูกบอลที่มาจากทีมตรงข้ามโดยยื่นมือสูงกว่าขอบบนของตาข่าย

14.1.2 การพยายามสกัดกั้นคือการสกัดกั้นโดยที่ไม่มีการสัมผัสลูกบอล วิเคราะห์บอล
14.1.3 การสกัดกั้นสมบูรณ์การสกัดกั้นที่สมบูรณ์คือเมื่อใดก็ตามที่ผู้ทำการสกัดกั้นสัมผัสลูกบอลแล้ว
14.1.4 การสกัดกั้นร่วมกันการสกัดกั้นร่วมกันหมายถึงเมื่อผู้เล่นทั้งสองยืนชิดกันและผู้เล่นหนึ่งคนในทีมถูกลูกบอล
14.2 การถูกลูกบอลขณะทำการสกัดกั้น (Block contact)การถูกลูกบอลหลายครั้ง (เร็ว และต่อเนื่อง) อาจเกิดขึ้นโดยผู้สกัดกั้นคนเดียว หรือมากกว่าได้ ถ้าเกิดขึ้นในการสกัดกั้นครั้งเดียวกัน ให้นับเป็นการถูกลูกของทีมครั้งเดียว (กติกา 9.1.1.9.2.3)การถูกลูกดังกล่าว อาจถูกส่วนใดๆ ของร่ายกายก็ได้
14.3 การสกัดกั้นในแดนของฝ่ายตรงข้าม (Block within the opponent’s space)ในการสกัดกั้น ผู้เล่นอาจยื่นมือ และแขนลํ้าตาข่ายได้ ถ้าการกระทำนั้นไม่กีดขวางการเล่นของทีมตรงข้าม แต่ขณะที่มือลํ้าแดนทีมตรงข้าม ไม่อนุญาตให้ถูกลูกบอลจนกว่าทีมตรงข้ามทำการรุกเรียบร้อยแล้ว (กติกาข้อ 13.1.1)
14.4 การสกัดกั้นและการถูกลูกบอลของทีม(Block and team hits)
14.4.1 การสกัดกั้นถือว่าเป็นการถูกลูกบอลทีมที่เป็นฝ่ายสกัดจะถูกลูกบอลได้อีก 2 ครั้งหลังจากถูกลูกบอลขณะทำการสกัดกั้นแล้ว
14.4.2 ผู้เล่นคนใดก็ได้ที่ถูกลูกบอลหลังการสกัดกั้นรวมไปถึงในระหว่างการสกัดกั้น
14.5 สกัดกั้นในการเสิร์ฟห้ามสกัดกั้นการเสิร์ฟของฝ่ายตรงข้าม
14.6 การสกัดกั้นผิดกติกา (Block faults)
14.6.1 ผู้สกัดกั้นถูกลูกบอลในแดนของทีมตรงข้าม ก่อนหรือพร้อมกันกับการรุกของทีมตรงข้าม (กติกา ข้อ 14.3)
14.6.2 ผู้เล่นสกัดกั้นถูกลูกบอลในแดนของทีมตรงข้ามด้านนอกของเสาอากาศ
14.6.3 ผู้เล่นสกัดกั้นลูกเสิร์ฟของทีมตรงข้าม
14.6.4 หลังการสกัดกั้นแล้วลูกบอลออกนอกสนาม
15.การหยุดการแข่งขัน(Interruptions)การขอหยุดเวลาในระหว่างการเล่นลูกจบลงและผู้ตัดสินที่ 1 เป่านกหวีดเพื่อทำการเสิร์ฟในการเล่นลูก เฉพาะการขอหยุดการแข่งขันตามกติกาคือเวลานอก
 

การเสิร์ฟ (Service) sbobet

การเสิร์ฟ (Service)
การเสิร์ฟ คือ การนำลูกบอลเข้าสู่การเล่น โดยผู้เล่นที่ถูกต้องทำการเสิร์ฟ ขณะที่อยู่ในเขตเสิร์ฟ
12.1 การเสิร์ฟครั้งแรกของแต่ละเซต (First service in a set)การเสิร์ฟลูกแรกของแต่ละเซต กระทำโดยทีมที่มีผลมาจากการเสี่ยง (กติกาข้อ6.3.2.7.1)
12.2 ลำดับการเสิร์ฟ (service order) sbobet
12.2.1 ผู้เล่นต้องเสิร์ฟตามลำดับตามที่บันทึกไว้ในใบบันทึกการแข่งขัน
12.2.2 หลังจากการเสิร์ฟครั้งแรกในแต่ละเซต จะกำหนดให้เนไปดังต่อไปนี้
12.2.2.1 เมื่อทีมที่ทำการเสิร์ฟชนะการเล่นลูกนั้น ผู้เล่นที่ทำการเสิร์ฟคนเดิมจะทำการเสิร์ฟต่อไป
12.2.2.2 เมื่อทีมรับลูกเสิร์ฟ ชนะการเล่นลูกนั้น จะได้สิทธิ์ทำการเสิร์ฟและผู้ที่ไม่ได้ทำการเสิร์ฟครั้งที่แล้ว จะเป็นผู้เสิร์ฟ
12.3 การอนุญาตให้ทำการเสิร์ฟ (Authorization of the service)ผู้ตัดสินที่ 1 เป็นผู้อนุญาตให้ทำการเสิร์ฟ เมื่อเห็นว่าผู้เสิร์ฟที่ถูกต้องถือลูกบอลอยู่นอกเส้นหลัง และทั้งสองทีมพร้อมจะทำการแข่งขัน
12.4 การปฏิบัติในการเสิร์ฟ (Execution of the service)
12.4.1 ต้องใช้มือ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแขนข้างเดียวตีลูกบอล หลังจากโยนหรือปล่อยลูกบอลออกจากมือ
12.4.2 อนุญาตให้โยนหรือปล่อยลูกบอลในการเสิร์ฟเพียงครั้งเดียว แต่อนุญาตให้เคลื่อนไหวลูกบอลในมือได้
12.4.3 ผู้เสิร์ฟสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในเขตเสิร์ฟ ขณะถูกลูกเพื่อทำการเสิร์ฟ หรือขณะกระโดดขึ้นทำการเสิร์ฟ ผู้เสิร์ฟจะต้องไม่ถูกพื้นสนาม (รวมทั้งเส้นหลัง) หรือพื้นที่นอกเขตเสิร์ฟ เท้าของผู้เสิร์ฟ ต้องไม่เข้าไปอยู่ใต้เขตสนามหลังจากทำการเสิร์ฟแล้ว ผู้เสิร์ฟ อาจเหยียบ หรือสัมผัส พื้นนอกเขตเสิร์ฟ หรือภายในสนามได้ถ้าเส้นสนามเคลื่อนที่เพราะถูกทรายอัดจากการเสิร์ฟลูกของผู้เสิร์ฟลูกไม่ถือว่าเป็นการทำผิดกติกา
12.4.4 ผู้เสิร์ฟต้องทำการเสิร์ฟภายใน 5 วินาที หลังจากผู้ตัดสินที่ 1 เป่านกหวีดให้สัญญาณเสิร์ฟ
12.4.5 การเสิร์ฟที่กระทำก่อนสัญญาณนกหวีดของผู้ตัดสิน ต้องยกเลิก และให้ทำการเสิร์ฟใหม่
12.4.6 หลังจากผู้เสิร์ฟโยน หรือปล่อยลูกบอลแล้ว ลูกบอลตกลงสู่พื้น โดยไม่ถูกผู้เสิร์ฟ ให้ถือว่าเป็นการเสิร์ฟแล้ว
12.4.7 ไม่อนุญาตให้พยายามทำการเสิร์ฟ

12.5การกำบัง (Screening)
12.5.1 ผู้เล่นทีมฝ่ายผู้เสิร์ฟต้องไม่กำบังทีมตรงข้ามเพื่อป้องกันมิให้มองเห็นผู้เสิร์ฟหรือวิถีของลูกบอล
12.5.2 ผู้เล่นทีมฝ่ายเสิร์ฟทำการกำบังโดยการเคลื่อนไหวแขน กระโดด หรือเคลื่อนที่ไปด้านข้างในระหว่างการเสิร์ฟเพื่อบังผู้เสิร์ฟและวิถีของลูกบอล
12.6 การเสิร์ฟที่ผิดกติกา (Serving faults)
12.6.1 การผิดกติกาต่อไปนี้ นำไปสู่การเปลี่ยนเสิร์ฟ เมื่อผู้เสิร์ฟ
12.6.1.1 ผิดลำดับการเสิร์ฟ (กติกาข้อ 12.2)
12.6.1.2 ทำการเสิร์ฟไม่ถูกต้อง (กติกาข้อ 12.4)
12.6.2 การทำผิดกติกาหลังจากการเสิร์ฟลูกออกไปแล้วหลังจากทำการเสิร์ฟลูกบอลออกไปอย่างถูกต้องแล้ว การเสิร์ฟอาจผิดกติกาได้ถ้าลูกบอล
12.6.2.1 ถูกผู้เล่นของทีมที่ทำการเสิร์ฟ หรือไม่ข้ามพื้นที่ว่างเหนือตาข่าย
12.6.2.2 ออกนอกสนาม (กติกาข้อ 8.4)
12.6.2.3 ลูกที่ข้ามการกำบัง sbobet

ผู้เล่นที่บริเวณตาข่าย (Player at the net) แทงบอลออนไลน์

11. ผู้เล่นที่บริเวณตาข่าย (Player at the net)
11.1 การลํ้าเหนือตาข่าย (Reaching beyond the net)
11.1.1ในการสกัดกั้น ผู้สกัดกั้นอาจลํ้าตาข่ายไปถูกลูกบอลได้ หลังจากการตบ
ลูกของทีมตรงข้าม ถ้าไม่กีดขวางการเล่น ก่อนหรือระหว่างการรุก (กติกา 14.4.14.3)
11.1.2 ภายหลังการตบลูกบอล มือของผู้เล่นสามารถลํ้าตาข่ายได้ ถ้าหากว่าการ
ถูกลูกนั้นอยู่ในแดนของตนเอง แทงบอลออนไลน์

11.2 การลํ้าเข้าไปในที่ว่าง แดน และ/หรือเขตรอบสนามของทีมตรงข้าม
(Penetration in the opponents space, court and / or free zone)
11.2.1 ผู้เล่นอาจลํ้าเข้าไปในที่ว่าง แดนและ / หรือเขตรอบสนามของทีมตรงข้าม
ได้ ถ้าไม่กีดขวางการเล่นของทีมตรงข้าม
11.3 การถูกตาข่าย (Contact with the net)
11.3.1 ตัวผู้เล่นถูกตาข่ายไม่ถือว่าผิดกติกา ถ้าไม่ได้ขัดขวางการเล่น
11.3.2 ผู้เล่นอาจถูกเสา เชือก หรือวัสดุใดๆ นอกระยะเสาอากาศรวมถึงตาข่ายได้
ถ้าไม่กีดขวางการเล่น
11.3.3 เมื่อลูกบอลพุ่งเข้าหาตาข่าย ทำให้ตาข่ายถูกผู้เล่นทีมตรงข้าม ไม่ถือว่าทีม
ตรงข้ามผิดกติกา
11.4 การผิดกติกาของผู้เล่นที่ตาข่าย (Player’s faults at the net)
11.4.1 ผู้เล่นถูกลูกบอล หรือถูกผู้เล่นทีมตรงข้าม ในแดนของทีมตรงข้าม ก่อน
หรือระหว่างทีมตรงข้ามทำการรุก
11.4.2 ผู้เล่นรบกวนการเล่นของฝ่ายตรงข้าม ในขณะที่ลํ้าแนวใต้ตาข่ายเข้าไปใน
แดนของฝ่ายตรงข้าม
11.4.3 ผู้เล่นรบกวนการเล่นของฝ่ายตรงข้ามโดย
11.4.3.1 ถูกขอบบนของตาข่าย หรือเสาอากาศส่วนที่อยู่เหนือตาข่ายขึ้นไป
80 เซนติเมตร ในขณะกำลังเล่นลูก หรือ
11.4.3.2 ใช้ตาข่ายเพื่อช่วยเหลือ ในขณะกำลังเล่นลูกบอล หรือ
11.4.3.3 กระทำในสิ่งที่ไม่ยุติธรรมต่อฝ่ายตรงข้าม หรือ
11.4.3.4 การกระทำในลักษณะที่เป็นการขัดขวางความพยายามในการ
เล่นของฝ่ายตรงข้าม แทงบอลออนไลน์

ลูกบอลที่บริเวณตาข่าย sbobet

สวัสดีครับเหล่าสาวกกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราวันนี้เราจะนำไปพบกับกติกาการเล่นวอลเลย์บอลชายหาดที่ถูกต้องตามกฎมาตรฐานสากลที่ได้ทำการกำหนดไว้

10 ลูกบอลที่บริเวณตาข่าย (Ball at net) sbobet

10.1 การข้ามตาข่ายของลูกบอล (Ball crossing the net)

10.1.1ลูกบอลที่ส่งไปยังแดนตรงข้าม ต้องข้ามเหนือตาข่ายภายในพื้นที่ว่าง

เหนือตาข่าย พื้นที่ว่างเหนือตาข่าย คือ พื้นที่แนวตั้งของตาข่ายที่กำหนดต่อไปนี้

10.1.1.1ส่วนตํ่าสุด กำหนดโดยขอบบนสุดของตาข่าย

10.1.1.2 ด้านข้าง กำหนด โดยเสาอากาศ และแนวสมมุติที่สูงขึ้นไป

10.1.1.3 ส่วนบน กำหนดโดยเพดาน หรือโครงสร้าง (ถ้ามี)

10.1.2 ลูกบอลที่ข้ามแนวตาข่ายไปยังเขตรอบสนามของทีมตรงข้าม

(กติกา ข้อ9.1) โดยสมบูรณ์หรือเพียงบางส่วนของลูกบอลอยู่นอกแนวข้ามตาข่าย ลูกบอลนั้นอาจนำกลับมาสู่การเล่นต่อได้ถ้า

10.1.2.1 ลูกบอลที่เล่นกลับมานั้น ต้องข้ามนอกเขตข้ามตาข่ายของลูกบอล

ทางด้านเดียวกันของสนามทั้งลูกผู้เล่นทีมตรงข้ามจะกีดขวางการเล่นลูกนี้ไม่ได้

10.1.3 ลูกบอลที่ข้ามพื้นที่ว่างใต้ตาข่ายไปอย่างสมบูรณ์ถือว่าเป็นลูกออก

“Ball out”

10.1.4 อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นเข้าไปในแดนของฝ่ายตรงข้ามได้ เพื่อเล่นลูกก่อน ที่

ลูกจะข้ามแดนบริเวณใต้ตาข่าย หรือนอกเขตข้ามตาข่าย ไปอย่างสมบูรณ์ (กติกา ข้อ 10.1.3)

10.2 การถูกตาข่ายของลูกบอล (Ball touching the net)

ขณะที่ลูกบอลข้ามตาข่าย (กติกาข้อ 10.1.1) ลูกบอลอาจถูกตาข่ายได้

10.3ลูกบอลที่ชนตาข่าย (Ball in the net)

10.3.1 ลูกบอลที่พุ่งไปชนตาข่าย ยังเล่นต่อได้จนครบ 3 ครั้ง ตามกำหนด

10.3.2 ถ้าลูกบอลทำให้ช่องตาข่ายขาดหรือหลุดให้ยกเลิกการเล่นลูกนั้น และให้

เริ่มเล่นใหม่ sbobet

กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โดย sbo เว็บไซต์แทงบอลออนไลน์

ถ้าพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด หลายคนคงจะเคยได้ยินกีฬาชนิดมาบ้างแล้ว โดยกีฬาชนิดนี้แม้จะเป็นกีฬาที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักในประเทศไทย แต่ถ้าในระดับโลกกีฬาชนิดนี้ถือว่าเป็นที่นิยมพอสมควร โดยสำหรับวันนี้ sbo เว็บไซต์แทงบอลออนไลน์ ชื่อดังจะมาทำการอธิบายและรายละเอียดของกีฬาชนิดนี้กัน

โดยประวัติของกีฬาชนิดนี้ถือว่ากำเนิดที่ประเทศสเหรัฐอเมริกา ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ในช่วงทศวรรษที่ 50 โดยในตอนนั้นได้มีการแข่งขันอย่างเป็นทางการในครั้งแรก ที่ ชายหาดสเตท  หลังจากนั้นเป็นต้นมากีฬาชนิดนี้ก็ได้มีการแก้ไขกฎและกติกาใหม่ในหลายๆครั้ง เพื่อที่จะทำให้การแข่งขันสนุกยิ่งขึ้น  และตอนนี้ก็ถือว่ายังมีการแก้ไขกติกาการแข่งขันอยู่บ้าง สำหรับประเทศที่เป็นมหาอำนาจของกีฬาชนิดนี้ และมักที่จะได้แชมป์โลกบ่อยครั้ง  ก็คือ บราซิล โดยเป็นชาติที่ประสบความสำเร็จทั้งประเภทชาย และประเภทหญิง โดยมีคู่แข่งที่สำคัญคือสเหรัฐอเมริกา ประเทศต้นกำเนิดของกีฬาชนิดนี้ และนี่คือความรู้เบื้องต้น และประวัติความเป็นมาของวงการกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด